Hore

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) všeobecne upravujú postup pri uzatváraní zmlúv o dodávke tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim, všeobecné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho z nich vyplývajúce. Kupujúci objednaním tovaru, spôsobom upraveným v Obchodných podmienkach, v celom rozsahu akceptuje Obchodné podmienky aktuálne platné v čase potvrdenia objednávky predávajúcim. Obchodné podmienky sú pre obe zmluvné strany záväzné, ak sa tieto nedohodnú inak.

K uzavretiu zmluvy o dodávke tovaru (ďalej len „Zmluva“) medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde dohodou predávajúceho a kupujúceho o jej obsahu, teda:

 • objednávkou kupujúceho v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito Obchodnými podmienkami – objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka; doručením objednávky predávajúcemu je kupujúci objednávkou viazaný v celom jej rozsahu;
 • potvrdením prijatej objednávky predávajúcim, zaslaným kupujúcemu spravidla telefonicky alebo e-mailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka;
 • doručením potvrdenia prijatej objednávky kupujúcemu nadobúda Zmluva platnosť a účinnosť; súčasťou Zmluvy sú tiež tieto Obchodné podmienky, ako aj prípadné ďalšie dojednania zmluvných strán, na ktorých sa kupujúci s predávajúcim výslovne dohodne – takéto dojednania, ak obsahujú úpravu práv a povinností zmluvných strán odlišne od týchto Obchodných podmienok, majú pred Obchodnými podmienkami prednosť.

OBJEDNÁVKA – KÚPNA ZMLUVA

Objednávkou v súlade s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok kupujúci prejavuje vôľu objednať si u predávajúceho tovar za podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim, inak uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim, elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu. Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre riadnu identifikáciu kupujúceho, druhu, rozsahu a množstva objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu na odplatu za dodaný tovar (ak je kupujúci právnická osoba musí najmä uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH); je tiež povinný uviesť do objednávkového listu všetky povinné položky objednávkového formulára. Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na http://www.obrazyonline.sk – v takom prípade platí obdobne vyššie uvedené. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy (odoslanú objednávku) zmeniť, odvolať alebo v celom rozsahu jednostranne zrušiť len do doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky; po tomto okamihu je možné rozsah objednávky tovaru zmeniť, prípadne objednávku v celom rozsahu zrušiť, len dohodou zmluvných strán; predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu administratívny poplatok za spracovanie zmien objednávky vo výške 50% ceny tovaru podľa pôvodnej objednávky. a kupujúci sa tento poplatok zaväzuje predávajúcemu uhradiť na základe faktúry predávajúceho spôsobom a v lehote splatnosti v nej uvedenými.

ZMLUVNÉ STRANY

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá v súlade s platným právnym poriadkom vlastnými právnymi úkonmi brať na seba povinnosti (spôsobilá na právne úkony), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná

 • pomocou elektronického obchodu na webovej stránke predávajúceho: http://www.obrazyonline.sk,
 • e-mailom na adrese: info@obrazyonline.sk alebo telefonicky na čísle: +421 902 929 849.
 • osobne v prevádzke predávajúceho.

„Predávajúcim“ sa rozumie obchodná spoločnosť STILLMEDIA, s.r.o., IČO: 48 191 345, so sídlom Lachova 32, 851 03 Bratislava-Petržalka, DIČ: 2120094526, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 104882/B.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci sa zaslaním objednávky a uzavretím Zmluvy podľa Obchodných podmienok zaväzuje:

 • v objednávke uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné riadne poskytnúť objednané plnenie;
 • zaplatiť riadne a včas cenu tovaru;
 • zdržať sa akýchkoľvek reprodukcií, duplikácií, kopírovania dodaného tovaru bez súhlasu predávajúceho;
 • zdržať sa vlastného konania, ako aj zabezpečiť vylúčenie možnosti konania tretej osoby, smerujúceho k výrobe reprodukcií či duplikátov dodaného tovaru, ak k tomu predávajúci kupujúcemu neudelí vopred výslovné písomné povolenie.

Predávajúci sa potvrdením objednávky a uzavretím Zmluvy podľa Obchodných podmienok zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu objednaný tovar, v dohodnutej cene a za platobných podmienok podľa Zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok;
 • zabezpečiť dodanie tovaru riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou;
 • zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch kupujúceho v súlade s právnou úpravou; tým nie je dotknuté právo predávajúceho, ktoré týmto kupujúci predávajúcemu výslovne udeľuje, sprístupniť tieto údaje tretím osobám zabezpečujúcim dodávku a fakturáciu tovaru na základe zmluvy s predávajúcim, ktoré sú však voči kupujúcemu zaviazané mlčanlivosťou v rozsahu ako predávajúci.

DODACIE PODMIENKY

Zásielky s objednaným tovarom sú odosielané kupujúcemu od 3 do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci sa za tovar dodaný podľa Zmluvy zaväzuje predávajúcemu uhradiť cenu určenú podľa cenníka, aktuálne platného v čase potvrdenia objednávky predávajúcim. Po uskutočnení objednávky bude kupujúcemu na zadaný e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúru doručí predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci ponúkana území Slovenskej republiky nasledovné možnosti platieb:

 • platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby – platba za tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa,
 • platba bezhotovostným prevodom – platba sa považuje za realizovanú až pripísaním celej sumy kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho uvedený v príslušnej faktúre.

V prípade omeškania s úhradou platieb sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania; nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 300 € – má predávajúci právo požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má predávajúci právo požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenia kupujúceho zo záruky zanikajú v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady reklamovať písomne (aj formou e-mailu na adresu info@obrazyonline.sk), a okrem označenia kupujúceho a identifikácie reklamovaného tovaru musí uviesť označenie a popis reklamovanej vady. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve dodaného tovaru, je povinný reklamáciu vykonať zápisom do dodacieho listu (alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom) pri prevzatí tovaru. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka, je povinný kupujúci reklamovať do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový, alebo vrátenie zaplatenej ceny. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Po obdržaní tovaru, spolu s dokladom o kúpe a písomnou reklamáciou, je predávajúci povinný do 30 dní písomne alebo emailom oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania; táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci predávajúcemu nešpecifikuje vytýkané vady. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa týchto Obchodných podmienok platí, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne a včas.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho, spolu s dokladom o kúpe. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru zašle predávajúci peniaze za tovar poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet kupujúceho najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Predávajúci aj kupujúci sú oprávnení od Zmluvy odstúpiť v prípade závažného porušenia povinností druhej strany. Odstúpenie je účinné doručením písomného prejavu o odstúpení druhej zmluvnej strane, obsahujúceho presné skutkové vymedzenie vytýkaného porušenia povinností protistranou.

Zmluvu je možné ukončiť tiež dohodou kupujúceho a predávajúceho.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám ich ochranu pred zneužitím v zmysle platných právnych noriem – Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, najmä že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje
 • údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu a poskytnutím príslušných osobných údajov súhlasíte s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami predaja, a že s týmito v celom rozsahu súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2015.

Pokračovať